Nervsystemets uppbyggnad

Vårt nervsystem täcker hela kroppen och kan delas upp i det centrala- och perifera nervsystemet. Centrala nervsystemet (CNS) består av hjärnan och ryggmärgen. 


CSN uppgift är att:

  • Registrera eller bearbeta data– Impulser skicka med inåtledande nerver som även kallas afferenta/sensoriska nerver. Impulserna leds till centrala nervsystemet för registrering och bearbetning.
  • Fatta beslut om åtgärder – Beslut om åtgärderna skicka i impulser i utåtledande nerver eller efferenta -/ motoriska nerver. Det är denna impuls som möjliggör att vi t ex kan slå ett slag med hammaren när vi bestämt oss för att spika in en spik. Musklerna som i detta fall ska lyda centrala nervsystemet beslut kallas effektorer.

Perifera nervsystemet (PNS) består av hjärnnerver och ryggmärgsnerver. Den perifera delen av nervsystemet utgörs enbart av nerver. Nerverna från ryggmärgen kallas spinalnerver/ryggmärgsnerver. Nerver som utgår direkt från hjärnan kallas kranialnerver/hjärnnerverPNS består av:

  • Inåtledande (sensorisk, afferenta) nervtrådar som förmedlar signaler från sinnesorganens receptorer (känsel, syn, hörsel, balans, lukt, och smak) in till CSN.
  • Utåtledande (motorisk, efferent) nervtråds- nervcellsmassa som förmedlar signaler från CNS till effektororganen (muskelceller i våra muskler och i hjärtat, glatta muskelceller i våra inälvor och körtelceller runt om i kroppen).

Autonoma och somatiska nervsystemet

Utifrån nervsystemet funktioner sker en indelning i:

  • Autonoma nervsystem
    – Sympatisk och parasympatisk del
  • Somatiska nervsystemet
    -motorisk och sensoriska del

Autonoma nervsystemet
Det autonoma nervsystemet består av två olika system, ett parasympatisk och ett sympatiska, som är varandras motsatser vad gäller effekt på organen.

Den sympatiska delen höjer via ökat impulsflöde kroppensberedskap; hjärtfrekvens och blodtryck ökar, luftrören vidgas, ämnesomsättningen ökar, pupillerna vidgas med mera. De sympatiska axonändarna innehåller transmittorsubstansen noradrenalin.

I motsats till den sympatiska aktiviteten som ökar vid stresstimuli dominerar den parasympatiska delen vid lugna och “stillsamma” situationer. Undantaget är mag-tarmkanalen, som vid parasympatisk stimulering ökar sin organaktivitet. Transmittorsubstansen vid parasympatiska nervändar är acetylkolin.

Somatiska nervsystemet
Det somatiska nervsystemet består av två skilda delar, en sensorisk och en motorisk del. De sensoriska funktionerna omfattar sinnesorganen som fångar upp stresstimuli från omgivningen och omvandlar dem till nervimpulser. Informationen förs sedan vidare, som beskrivits tidigare, via CNS för bearbetning och beslut om åtgärd. På så sätt ser, hör, luktar, smakar och känner vi saker som kan ge upphov till stress.

Den motoriska delen reglerar viljestyrda rörelser. Från motoriskt centrum I hjärnbarken går långa nervbanor ned I hjärnstam och ryggmärg, där de omkopplas till motoriska nerver. Dessa förgrenar sig I skelettmuskler och impulser resulterar I viljestyrda rörelser.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s